donderdag 26 december 2013

Rich

 
"If you want to feel rich,
just count the things you have
that money can't buy"
 
 
26-12, 2e kerstdag 2013

woensdag 25 december 2013

Sweet dreams


"It is almost impossible to watch a sunset and not dream."
 
Bern Williams
 

25 december 2013, 1e kerstdag

Nets of wonder........the sea, once it casts its spell,
holds one in its nets of wonders forever
 
Jacques-Yves Cousteau

 

woensdag 27 november 2013

Licht

ochtendverlichting
de maan als stralend middelpunt
hemel vol sterren

 


zondag 24 november 2013

vrijdag 15 november 2013

AutumnAutumn carries more gold in it's pocket
than all other seasons

- Jim Bishop -
 
 


 

zondag 10 november 2013

Woudagemaal

IR. D.F. Woudagemaal

Vanuit de verte vreemd en afgewend
rust het breeduit in het heden
aan 't wiegend zonnewater dat zich
bij een zweem van wind al fronst

Maar als de najaarsregens komen
komt traag zijn sluimerend hart op gang
baant stoom zich gehaast een uitweg
geven geoliede zuigers hun ritme aan
of ze nooit hebben stilgestaan

Dan valt de tirannie van water
weer onder 't gezag van kleuren
waakt slapend het gemaal.
 
Job Degenaar
It Noarderleech

 
 
 


Kwelderlân
Sjoch ris …… rûnom
lân fan swiet en sâlt
sa grut, sa wiids
en dochs mar in stipke yn’e wrâld

Lân fan …. slikwurkers
fan fûgels, bisten en blommen
fan rêst en romme loften
in plak om te ferstommen …

It Fryske Gea hjit jim wolkom
yn dit lege lân efter de dyk
natuer en kultuer
foar dy … en it grutte publyk

 
Auteur: Joke Veenstra - Veenstra
 
  
Meer info:
 

zaterdag 9 november 2013

Peace

"We look forward to the time
when the Power of Love
will replace the Love of Power.
Then will our world know
the blessings of peace." 
 
 - William E.Gladstone (1808-1898) -
 
 

Jimmy Hendrix (1942-1970)

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”

woensdag 6 november 2013

dinsdag 5 november 2013

If ............

If the sight of the blue skies
fills you with joy,

if a blade of grass springing up in the fields
has power to move you

 
if the simple things in nature have a message you understand,
Rejoice, for your soul is alive.
 
 
 
 

vrijdag 25 oktober 2013

With love from Lauwersmeer

 


Sleat


Sleat 

 
hjir giet de
rûnwei omt
museum hinne

hjir lizze
balstiennen fan
foarige ieuwen

hjir slûgje
linebeammen
yn sefte rêst sêfte

hjir rinne
de misken slof
slof slof

hjir bin net
safolle út
op in karriêre


Jan. J. Bijlsma

 
  Foto: Gerhard Kornelis

Meer foto's via: @gerhardkornelis  

Laaksum

Laaksum
 
Ier, skip fan fisker,
't droegjend net,
leit foar de wâl.
As haven Laaksum,
der't 't wide wetter,
fan see ferret,
ta swalkjen noeget,
ûnbetamsum.

Jelle Zwart
 
 
 


 
 
 
 
 

vrijdag 18 oktober 2013

charmeoffensief


Strijder voor vrede
behaaglijk ondergedoken
in haar torenkamer

Contouren schetsend
hardwerkend aan een doordacht
charmeoffensief   

 vrijdag 11 oktober 2013

Wêr’t ik fan hâld!

Wêr’t ik fan hâld!
Fan lân en see en wetter,
hoe wider mar, hoe better,
 
Fan bosk en wâld.
fan ’t rom gesicht dat rikt
oer grins en mjitte,
dat ’k sjoch yn wide fierte
en by my ticht.
 
 
Jan Ritskes Kloosterman (1846-1914)zondag 6 oktober 2013

We went for a walk

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
     
 
Het Rijsterbos, 6 oktober 2013
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijsterbos