vrijdag 25 oktober 2013

With love from Lauwersmeer

 


Sleat


Sleat 

 
hjir giet de
rûnwei omt
museum hinne

hjir lizze
balstiennen fan
foarige ieuwen

hjir slûgje
linebeammen
yn sefte rêst sêfte

hjir rinne
de misken slof
slof slof

hjir bin net
safolle út
op in karriêre


Jan. J. Bijlsma

 
  Foto: Gerhard Kornelis

Meer foto's via: @gerhardkornelis  

Laaksum

Laaksum
 
Ier, skip fan fisker,
't droegjend net,
leit foar de wâl.
As haven Laaksum,
der't 't wide wetter,
fan see ferret,
ta swalkjen noeget,
ûnbetamsum.

Jelle Zwart
 
 
 


 
 
 
 
 

vrijdag 18 oktober 2013

charmeoffensief


Strijder voor vrede
behaaglijk ondergedoken
in haar torenkamer

Contouren schetsend
hardwerkend aan een doordacht
charmeoffensief   

 vrijdag 11 oktober 2013

Wêr’t ik fan hâld!

Wêr’t ik fan hâld!
Fan lân en see en wetter,
hoe wider mar, hoe better,
 
Fan bosk en wâld.
fan ’t rom gesicht dat rikt
oer grins en mjitte,
dat ’k sjoch yn wide fierte
en by my ticht.
 
 
Jan Ritskes Kloosterman (1846-1914)zondag 6 oktober 2013

We went for a walk

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
     
 
Het Rijsterbos, 6 oktober 2013
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijsterbos
 

Vernieuwing


Wyn fan feroaring.
Beammen litte blêden los.
 Romt foar ferjonging.
 
 
 
vertaling:
Wind van verandering.
 Bomen lossen het blad.
Ruimte voor vernieuwing

Haiku, Henk Veenstra