maandag 15 september 2014

Embrace


A moment of silence"Silence is golden when you can't think of a good answer"
 
Muhammad Ali

De simmer is foarby

 
 
 
 
De simmer is foarby

De rook fan neisimmer
driuwt oer it lân
blêden kleure oker,
apels falle fan de beam,
deiljocht wurdt bleek
De simmer is foarby.
 
Wa't no hiel stil is
kin yn é fierte
de hjerst oankommen heare:
de wyn ût it noarden,
de rein ût it westen
de kjeld ût it easten.....
hark...
 
Sykje no in skûlplak
ûnder it strewel,
bou dy in hoal yn it  dûn
en garje ikels, kastanjes en nuten.
De winter is op kommende wei.
 
Ut: Neierhân, Tsjits Peanstra
in Fryske Aginda 2015